Koch Chemie Orange Power Lim & Flekkfjerner

koch-chemie-orange-power

Koch Chemie Orange Power Lim & Flekkfjerner er et allsidig rengjøringsprodukt for både utvendig og innvendig bruk. Fjerner enkelt limrester, flekker og andre ting.

299,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Koch Chemie Orange Power Lim & Flekkfjerner er et rakst virkende og langtids avdampende rengjøringsmiddel basert på appelsinekstrakter. Koch Chemie Orange Power kan brukes innvendig for å fjerne flekker på stoff, plast eller andre overflater. Kan også brukes for å fjerne limrester, tjære, fett og oljer på lakken din. Koch Chemie Orange Power er et veldig allsidig rengjøringsprodukt som går under kategorien All Purpose Cleaner (APC). Brukes i utgangspunktet ufortynnet.

Slik bruker du Koch Chemie Orange Power innvending

  1. Påfør Orange Power på området du skal behandle.
  2. Bruk en mikrofiberklut til å jobbe produktet inn
  3. Tørk av.

Slik bruker du Koch Chemie Orange Power utvendig

  1. Påfør Orange Power på område du skal jobbe på
  2. Hjelp til med en myk detailerkost for å løse opp.
  3. Spyl av med høyttrykkspyler

Innhold: 1000 ml

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Brannfarlige væsker

H226 Brannfarlig væske og damp

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Koch Chemie Orange Power Lim & Flekkfjerner”